11η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής

Εισαγωγή

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) ανακοινώνει την ενδέκατη (11η) «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής» για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (https://hpc.grnet.gr).
Το ΕΔΥΤΕ, θέλοντας να καταστήσει δυνατή την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS, προσκαλεί επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα, να καταθέσουν πρόταση έργου – η οποία να αφορά σε ανοιχτή έρευνα ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου – για πρόσβαση και αξιοποίηση του συστήματος ARIS.

Η υποδομή ARIS αποτελείται από συνολικά πέντε νησίδες υπολογιστικών συστημάτων, βασισμένα σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεδεμένα σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας. Αναλυτικά, η υποδομή αποτελείται από:

 • Μία νησίδα (thin nodes) βασισμένη στην πλατφόρμα IBM NeXtScale και σε επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680v2. Διαθέτει 426 υπολογιστικούς κόμβους και προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU cores).

 • Μια νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης.

 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40.

 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών Xeon Phi που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.

 • Mια νησίδα κόμβου μηχανικής μάθησης που αποτελείται από 1 εξυπηρετητή, ο οποίος περιέχει 2 επεξεργαστές Intel E5-2698v4, 512 GB κεντρικής μνήμης και 8 κάρτες GPU NVIDIA V100.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Η υποδομή ολοκληρώνεται με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Διαδικασία Υποβολής Πρότασης

Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για να ληφθεί υπόψη μία πρόταση πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα “Project Access Application form” και να υποβληθεί συμπληρωμένο το συνοδευτικό αρχείο “Detailed Project Document”, όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες εντός της ηλεκτρονικής φόρμας.

Ηλεκτρονική Φόρμα Project Access Application Form

Συνοδευτικό Αρχείο Detailed Project Document

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα και ο υποβάλλων Κύριος Ερευνητής – KE (Principal Investigator – PI) φέρει την ευθύνη ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτηση είναι αληθή.

Η ηλεκτρονική φόρμα παρέχεται, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, και σε μορφή pdf: Project Access Application form

Για τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε πεδίο της παραπάνω φόρμας καθώς και τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Επιπλέον, η ομάδα πρόσβασης του ΕΔΥΤΕ είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε ερωτήσεις, στο email: hpc-access ΑΤ grnet.gr.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 27 Μαίου 2021
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 9 Ιουλίου 2021, 18:00

Απόφαση Επιλογής Προτάσεων:  07 2021 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο απόκρισης των αξιολογητών)
Έναρξη Πρόσβασης στο Σύστημα: 07 2021
Λήξη Πρόσβασης στο Σύστημα: 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατανομής
Τελική αναφορά από τα εγκεκριμένα έργα: 2 μήνες μετά τη λήξη πρόσβασης.

Στόχοι και κριτήρια της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση για έργα παραγωγής δίνει δικαίωμα πρόσβασης στο ισχυρό εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS σε ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των αποδεκτών έργων θα εξαρτηθεί από την τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων και τη διαθεσιμότητα πόρων του συστήματος ARIS.

Ανά έργο αναμένεται να εκχωρηθούν συνολικά μέχρι 5 εκατομμύρια core hours. Μεγαλύτερος αριθμός αιτούμενων core hours απαιτεί πιο αναλυτική και εξειδικευμένη αιτιολόγηση.

Η πρόσβαση θα παραχωρηθεί για περίοδο 12 μηνών, ξεκινώντας από την ημερομηνία αποδοχής του έργου.

Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, η πρόσκληση θέτει τα παρακάτω κριτήρια επιλογής, τα οποία πρέπει να πληρούν τα έργα που θα αποκτήσουν τελικά πρόσβαση στο σύστημα ARIS και με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν / βαθμολογηθούν.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων για πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους είναι:

 • Κ1 – Επιστημονική αριστεία: Η προτεινόμενη έρευνα θα πρέπει να αφορά εργαλεία και μεθοδολογίες κορυφαίας ποιότητας, σύμφωνα με τη διεθνώς αποδεκτή επιστημονική και τεχνολογική πρακτική, και να έχει δυναμική για σημαντικό αντίκτυπο στην ερευνητική κοινότητα ή/και στην κοινωνία.

 • Κ2 – Ανάγκη χρήσης: Οι προτάσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν την ανάγκη χρήσης των υπερ-υπολογιστικών πόρων του συστήματος ARIS.

 • Κ3 – Επάρκεια: Η ωριμότητα και εμπειρία του Κύριου Ερευνητή – ΚΕ (Principal Investigator – PI) και της ομάδας του, στη χρήση υπέρ-υπολογιστικών συστημάτων, που θα εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

 • Κ4 – Εφαρμοσιμότητα: Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου στο σύστημα ARIS, βάσει της τεχνικής αξιολόγησης και της διαθεσιμότητας πόρων.

Επιλεξιμότητα

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι επιστήμονες και ερευνητές που ικανοποιούν/αποδέχονται τις παρακάτω προϋποθέσεις επί ποινή αποκλεισμού:

 • Ο Κύριος Ερευνητής – ΚΕ (Principal Investigator – PI) του έργου πρέπει να εργάζεται σε ελληνικό ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα.

 • Στις προτάσεις μπορούν να συμμετέχουν και επιστήμονες συνδεδεμένοι με ιδρύματα σε όλο τον κόσμο μόνο ως συνεργάτες.

 • Ο ΚΕ και οι συνεργάτες του/της προτίθενται να δεσμευθούν για τη χρήση των πόρων που θα διατεθούν στο σύστημα, καθώς και για την παροχή αναφοράς στις εργασίες τους, με βάση τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα (βλ. παρακάτω).

 • Ο ΚΕ και οι συνεργάτες του/της αναγνωρίζουν τη χρήση του συστήματος ARIS του ΕΔΥΤΕ, σε όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση των διατιθέμενων πόρων.

 • Ο ΚΕ και οι συνεργάτες του/της αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ΕΔΥΤΕ να δημοσιοποιήσει την περίληψη του έργου καθώς και τα τεχνικά αποτελέσματα απόδοσης των εφαρμογών στο σύστημα ARIS.

Κατανομή Υπολογιστικών Πόρων (Core Hours)

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα διατεθούν συνολικά 41 εκατομμύρια core hours (ώρες χρήσης επεξεργαστικών πυρήνων) του ARIS. Πιο αναλυτικά, κάθε νησίδα μπορεί να διαθέσει τα εξής:

 • νησίδα κόμβων thin nodes: 30 εκατομμύρια core hours

 • νησίδα κόμβων fat nodes: 7 εκατομμύρια core hours

 • νησίδα κόμβων gpu nodes: 3 εκατομμύρια core hours

 • νησίδα κόμβων Intel Xeon Phi: 1 εκατομμύριo core hours

 • νησίδα κόμβου μηχανικής μάθησης: 30 χιλιάδες gpu-card hours (Μια gpu-card-hour αντιστοιχεί σε μία κάρτα GPU/NVIDIA-V100 που χρησιμοποιείται για μία ώρα εκτέλεσης.)

Προτάσεις έργων, στις οποίες η πλειοψηφία των εργασιών απαιτούν λιγότερο από 2 thin κόμβους για την εκτέλεσή τους, θα βαθμολογηθούν χαμηλότερα με βάση το κριτήριο Κ2 για την «Aνάγκη Xρήσης» των υπέρ υπολογιστικών πόρων του ARIS.

Διαδικασία αξιολόγησης

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, κάθε πρόταση υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης 4 σταδίων.

 • Στάδιο Α: έλεγχος πληρότητας των απαντήσεων στην αίτηση καθώς και επιλεξιμότητας, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.
 • Στάδιο Β: τεχνική αξιολόγηση, με βάση το κριτήριο Κ4 (εφαρμοσιμότητας), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης.
 • Στάδιο Γ: επιστημονική αξιολόγηση, με βάση τα κριτήρια: Κ1, Κ2, Κ3 όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης.
 • Στάδιο Δ: ιεράρχηση, επιλογή προτάσεων και κατανομή πόρων.

Τα στάδια Α και Β διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 2 της παρούσας αντίστοιχα, το στάδιο Γ από την Επιτροπή Πρόσβασης σε συνεργασία με εξωτερικούς αξιολογητές, ενώ το στάδιο Δ από την Επιτροπή Πρόσβασης βάσει των αποτελεσμάτων των προηγούμενων σταδίων.

Το στάδιο Α έχει ως στόχο να διασφαλίσει την πληρότητα, ορθότητα και κατανόηση της αίτησης από την τεχνική επιτροπή καθώς και να ελέγξει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας όπως αυτά αποτυπώνονται στην παράγραφο 3 της παρούσης.

Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις, η Τεχνική Επιτροπή θα αποστείλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αντίστοιχο Κύριο Ερευνητή (ΚΕ). Οι απαντήσεις από τους ΚΕ πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά τη διαβίβαση του σχετικού αιτήματος από την Τεχνική Επιτροπή.

Στο στάδιο Β, που αφορά στην τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων, λαμβάνουν μέρος μόνο οι προτάσεις που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο Α. Εφόσον καλύπτεται το κριτήριο Κ4, δηλαδή οι τεχνικές απαιτήσεις του έργου μπορούν να καλυφθούν από το σύστημα ARIS σε ό,τι αφορά το υλικό και το λογισμικό του, τότε οι προτάσεις προχωράνε στο στάδιο Γ.

Το στάδιο Γ περιλαμβάνει την αξιολόγηση της κάθε πρότασης από έναν τουλάχιστον (κατά προτίμηση δύο) ομότιμο αξιολογητή ως προς τα κριτήρια Κ1, Κ2 και K3.

Οι αξιολογητές για κάθε πρόταση επιλέγονται από την Επιτροπή Πρόσβασης με βάση την ειδικότητά τους και την εμπειρία τους στον επιστημονικό τομέα της πρότασης. Η επιλογή των αξιολογητών γίνεται από μία λίστα καταχωρημένων αξιολογητών που διατηρεί το ΕΔΥΤΕ. Οι αξιολογητές αρχικά υπογράφουν συμφωνία σχετικά με την διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων και την εμπιστευτικότητα και στην συνέχεια τους γίνονται γνωστά τα ονόματα των ερευνητών που συμμετέχουν στην πρόταση που πρόκειται να αξιολογήσουν. Αφού δηλώσουν πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τότε και μόνον τότε λαμβάνουν το πλήρες πακέτο της πρότασης καθώς και την φόρμα αξιολόγησης.

Οι αξιολογητές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους αιτούντες διευκρινίσεις μέσω του ΕΔΥΤΕ. Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.
Οι αξιολογητές καλούνται να βαθμολογήσουν τα παρακάτω:

 1.  Αυτοαξιολόγηση: Ποιο είναι το επίπεδο αυτοπεποίθησης του αξιολογητή για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης με βάση το γνωστικό του αντικείμενο, βαθμολογία: Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή.
  Σε περίπτωση που ο αξιολογητής δηλώσει “Χαμηλή” βαθμολογία στο παραπάνω ερώτημα, τότε o αξιολογητής τίθεται αυτόματα εκτός διαδικασίας και δε συνεχίζει περαιτέρω την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αξιολογητής αξιολογεί τις προτάσεις που του ανατίθενται, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Επιστημονική αριστεία με βάση το κριτήριο Κ1, βαθμολογία: Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3), Άριστη (4).

 2. Ανάγκη χρήσης με βάση το κριτήριο Κ2, βαθμολογία: Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3), Άριστη (4).

 3. Επάρκεια με βάση το κριτήριο Κ3, βαθμολογία: Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3), Άριστη (4).

 4. Συνολική ποιότητα της πρότασης με βάση όλα τα παραπάνω, βαθμολογία: Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3), Άριστη (4).

Για κάθε κριτήριο, ο αξιολογητής μπορεί κατά την κρίση του να προσθέσει κάποιο σχόλιο που θα διευκολύνει το έργο της Επιτροπής Πρόσβασης στην τελική κατανομή (Στάδιο Δ). Επιπλέον, ο αξιολογητής καλείται να εκτιμήσει τις απαιτήσεις των ερευνητών σε πόρους όπως αυτές αποτυπώνονται στην πρόταση και να υποδείξει:

α) τους πόρους που απαιτούνται για την πλήρη ικανοποίηση των στόχων του έργου και

β) τους ελάχιστους πόρους για την ικανοποιητική ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που η βαθμολογία στη συνολική “ποιότητα της πρότασης” είναι “Χαμηλή” από τον 1 ή και τους 2 αξιολογητές, τότε η πρόταση απορρίπτεται και δεν εισέρχεται στο στάδιο Δ της αξιολόγησης.

Κατά το στάδιο Δ, η Επιτροπή Πρόσβασης ιεραρχεί τις προτάσεις με βάση την βαθμολογία της κάθε πρότασης η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο αλγόριθμο:

Β = Sum(i=1..N)( (ΒΚ1_i + ΒΚ2_i + ΒΚ3_i + ΒΚ4_i) / N)

Η Επιτροπή Πρόσβασης, με βάση την εισήγηση των αξιολογητών σε σχέση με τους πόρους που απαιτούνται για την πλήρη ικανοποίηση των στόχων του έργου, καταλήγει για κάθε μια από τις προτάσεις στον τελικό αριθμό απαιτούμενων πόρων.

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός core hours που έχει αιτηθεί από όλες τις προτάσεις που έχουν τελικά ταξινομηθεί. Εάν ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνά τους διαθέσιμους πόρους με βάση την κατανομή η οποία αναγράφεται στην παράγραφο 5, τότε όλες οι προτάσεις μπορούν να γίνουν δεκτές.

Εάν ο αριθμός ξεπερνά τους διαθέσιμους πόρους, τότε η Επιτροπή Πρόσβασης δύναται να μειώσει τους πόρους που θα αποδοθούν σε συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τους προτεινόμενους – από τους αξιολογητές – ελάχιστους πόρους για την ικανοποιητική ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες προτάσεις.

Με βάση την ιεράρχηση των προτάσεων γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις μέχρι το σημείο εκείνο όπου το άθροισμα των απαιτούμενων πόρων δεν ξεπερνά τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων πόρων.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ΚΕ των προτάσεων που θα επιλεγούν θα λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή τους στο σύστημα ARIS και τη διαδικασία για την απόκτηση λογαριασμών χρηστών.

Επικοινωνία

Για τυχόν απορίες που σχετίζονται με τις αιτήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: hpc-access ΑΤ grnet.gr

Άλλες ανοικτές προσκλήσεις

Το ΕΔΥΤΕ ανακοινώνει ανοιχτές προσκλήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του:
https://hpc.grnet.gr

Σχετικά

Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος GRNET HPC συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΔΥΤΕ

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) είναι τεχνολογικός φορέας που παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Κατέχει κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αξιοποιώντας εμπειρία 20 και πλέον ετών στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής. Εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες:
www.grnet.grhpc.grnet.gr