Πολιτική Πρόσβασης

Στόχοι και Αρχές της Πολιτικής Πρόσβασης

Οι βασικοί στόχοι της Πολιτικής Πρόσβασης και Χρήσης του Εθνικού Υπερ-υπολογιστικού συστήματος είναι οι εξής:

  • Να συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση της υποδομής με σκοπό την παραγωγή εξαιρετικών επιστημονικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των ερευνητικών προγραμμάτων
  • Να εξασφαλίσει ανοιχτή πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους
  • Να διευκολύνει την μετάβαση των Ελλήνων χρηστών στις υποδομές επιπέδου Tier-0 του PRACE

Η βασική αρχή που διέπει την Πολιτική Πρόσβασης είναι η ανταγωνιστική και διαφανής διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για χρήση της υποδομής, από το στάδιο της υποβολής των προτάσεων μέχρι την τελική απονομή πόρων, εξασφαλίζοντας, έτσι, την δίκαια κατανομή των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων.

Κατηγορίες έργων και κατανομής πόρων

Για την επίτευξη των βασικών στόχων της πολιτικής πρόσβασης και χρήσης του Εθνικού Υπερ-υπολογιστικού συστήματος, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα υλοποιηθεί η παρακάτω ομαδοποίηση των εθνικών έργων:

Είδος έργου Περιγραφή Κλιμακωσιμότητα /Μέγιστος αριθμός core hours
Παραγωγής Πρόκειται για έργα τα οποία έχουν την τεχνική αρτιότητα για να εκμεταλλευτούν τους διαθέσιμους πόρους και έχουν επιλεγεί μέσω της διαδικασίας peer review Πολύ μεγάλα έργα: > 100 nodesΜεγάλα έργα: > 50 nodesΜεσαία έργα: > 12 nodesΜικρά έργα: 4 – 12 nodes
Προετοιμασίας Πρόκειται για έργα που έχουν περάσει το στάδιο ανάπτυξης και χρειάζονται επικύρωση της τεχνικής αρτιότητας (π.χ. ικανότητα κλιμάκωσης), ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε κατάσταση παραγωγής. Max 100.000 core hours στο thin node island, 50.000 core hours στο GPU island, 50.000 core hours στο Xeon Phi island, και 100.000 core hours στο Fat Node Island
Ανάπτυξης Πρόκειται για έργα ανάπτυξης παράλληλων εφαρμογών χρήσης της Εθνικής Υπερ-υπολογιστικής υποδομής. Max 100.000 core hours στο thin node island, 50.000 core hours στο GPU island, 50.000 core hours στο Xeon Phi island, και 100.000 core hours στο Fat Node Island
Εκπαίδευσης Πρόκειται για έργα εκπαίδευσης (είτε άμεσα συνδεδεμένα με την ΕΔΕΤ Α.Ε. είτε με την μορφή διάθεσης πόρων σε πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Max 50.000 core hours στο thin node island, 25.000 core hours στο GPU island, 25.000 core hours στο Xeon Phi island, και 50.000 core hours στο Fat Node Island

Επιπλέον των παραπάνω εθνικών έργων η ΕΔΕΤ Α.Ε. λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και έργα (π.χ. PRACE κ.λ.π) παρέχει μέρος των πόρων αυτών σε χρήστες του εξωτερικού.

Αριθμός Προσκλήσεων και περίοδοι χρήσης

Τύπος έργου Αριθμός Προσκλήσεων και περίοδοι χρήσης
Εθνικά έργα Παραγωγής Πρόσκληση ανά έξι (6) μήνες. Μέγιστο χρονικό διάστημα διάθεσης πόρων ένας (1) χρόνος.
Εθνικά έργα Παραγωγής Πρόσκληση ανά έξι (6) μήνες. Μέγιστο χρονικό διάστημα διάθεσης πόρων ένας (1) χρόνος.
Εθνικά έργα προετοιμασίας Ανοιχτή Πρόσκληση με αξιολόγηση ανά δύο (2) μήνες. Μέγιστο χρονικό διάστημα διάθεσης πόρων τρεις (3) μήνες.
Εθνικά έργα ανάπτυξης Ανοιχτή Πρόσκληση με αξιολόγηση ανά δύο (2) μήνες. Μέγιστο χρονικό διάστημα διάθεσης πόρων, ένας (1) χρόνος.
Εθνικά έργα εκπαίδευσης Ανοιχτή Πρόσκληση με αξιολόγηση ανά ένα (1) μήνα. Μέγιστο χρονικό διάστημα διάθεσης πόρων, ένας (1) μήνας.

Επιλεξιμότητα

Δικαίωμα πρόσβασης στην υποδομή έχουν οι παρακάτω κατηγορίες χρηστών.

  • Επιστήμονες και ερευνητές από όλα τα ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα (π.χ. μέλη δικτύου HellasHPC  και άλλα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα) έχουν δικαίωμα χρήσης του Υπερ-υπολογιστικού συστήματος για ερευνητικά έργα, τα οποία αποσκοπούν στην παραγωγή ανοιχτών ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  • Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές εταιρίες (μέσω του PRACE) με σκοπό την ανοιχτή έρευνα και ανάπτυξη ή και για την υποστήριξη εταιριών να αναπτύξουν λύσεις  για τον χρήστη τεχνολογιών HPC, με ποσοστό συμμετοχής  έως 5% των πόρων του συστήματος ανά έτος.

  • Ερευνητές από ιδρύματα άλλων χωρών στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών, με ποσοστό συμμετοχής,  έως 15% των πόρων του συστήματος ανά έτος. Παράδειγμα αποτελούν οι πόροι που παρέχονται στο PRACE και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

  • Οι κανόνες εκλεξιμότητας δύναται να αλλάξουν από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη τους στόχους που έχουν αναφερθεί παραπάνω.

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα:

hpc.grnet.gr - peer review proccess - diagram

Υλοποίηση

Είμαστε στην διαδικασία υλοποίησης της παραπάνω διαδικασίας με στόχο την υλοποίηση της πρώτης “πιλοτικής” πρόσκλησης για εφαρμογές οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους του εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος.

Ισχύς

Η παραπάνω πολιτική πρόσβασης καθώς και οι λεπτομέρειες της δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη τους στόχους που έχουν αναφερθεί παραπάνω.