4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής

Εισαγωγή

Τον Ιούλιο του 2015 η ΕΔΕΤ Α.Ε. έθεσε σε λειτουργία το εθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (Advanced Research Information System) προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το σύστημα συνολικής ισχύος 179TFlop/s (τριάκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο) συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου (top500.org) και έβαλε την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη των συστημάτων υψηλών επιδόσεων. Το υπολογιστικό σύστημα ARIS έχει πλέον επεκταθεί και με συνολικά 444 TFlop/s θεωρητικής ισχύος, προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και υπολογιστικές αρχιτεκτονικές, όπως κόμβους CPUs, κόμβους GP/GPUS, κόμβους μεγάλης μνήμης, και κόμβους με συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi, ικανοποιώντας ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Μέχρι σήμερα, στο σύστημα ARIS έχουν αποκτήσει πρόσβαση περισσότερα από 300 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στο πλαίσιο 157 έργων. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ανακοινώνει την τέταρτη (4η) «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής» για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (https://hpc.grnet.gr).

Η ΕΔΕΤ, θέλοντας να καταστήσει δυνατή την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS, προσκαλεί επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα, να καταθέσουν πρόταση έργου – η οποία να αφορά σε ανοιχτή έρευνα ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου – για πρόσβαση και αξιοποίηση του συστήματος ARIS.

Στόχοι και κριτήρια της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση για έργα παραγωγής δίνει δικαίωμα πρόσβασης στο ισχυρό εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS σε ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των αποδεκτών έργων θα εξαρτηθεί από την τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων και τη διαθεσιμότητα πόρων του συστήματος ARIS.

Ανά έργο αναμένεται να εκχωρηθούν μέχρι 5 εκατομμύρια core hours. Μεγαλύτερος αριθμός αιτούμενων core hours απαιτεί πιο αναλυτική και εξειδικευμένη αιτιολόγηση.

Η πρόσβαση θα παραχωρηθεί για περίοδο 12 μηνών, ξεκινώντας από την ημερομηνία αποδοχής του έργου.

Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, η πρόσκληση θέτει τα παρακάτω κριτήρια επιλογής, τα οποία πρέπει να πληρούν τα έργα που θα αποκτήσουν τελικά πρόσβαση στο σύστημα ARIS και με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν/βαθμολογηθούν.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων για πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους είναι:

 • Κ1 – Επιστημονική αριστεία: Η προτεινόμενη έρευνα θα πρέπει να αφορά εργαλεία και μεθοδολογίες κορυφαίας ποιότητας, σύμφωνα με τη διεθνώς αποδεκτή επιστημονική και τεχνολογική πρακτική, και να έχει δυναμική για σημαντικό αντίκτυπο στην ερευνητική κοινότητα ή/και στην κοινωνία.

 • Κ2 – Ανάγκη χρήσης: Οι προτάσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν την ανάγκη χρήσης των υπερ-υπολογιστικών πόρων του συστήματος ARIS.

 • Κ3 – Επάρκεια: Η ωριμότητα και εμπειρία του κύριου ερευνητή (Principal Investigator) και της ομάδας του, στη χρήση υπέρ-υπολογιστικών συστημάτων, που θα εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

 • Κ4 – Εφαρμοσιμότητα: Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου στο σύστημα ARIS, βάσει της τεχνικής αξιολόγησης και της διαθεσιμότητας πόρων.

Επιλεξιμότητα

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι επιστήμονες και ερευνητές που ικανοποιούν/αποδέχονται τις παρακάτω προϋποθέσεις επί ποινή αποκλεισμού:

 • Ως Κύριος Ερευνητής (Principal Investigator/ΚΕ) του έργου πρέπει να οριστεί ερευνητής ο οποίος εργάζεται σε ελληνικό ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα.

 • Ως συνεργάτες στις προτάσεις μπορούν να συμμετέχουν επιστήμονες συνδεδεμένοι με ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

 • Προτίθενται να δεσμευθούν για τη χρήση των πόρων που θα διατεθούν στο σύστημα, καθώς και για την παροχή αναφοράς στις εργασίες τους, με βάση τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα (βλ. παρακάτω).

 • Αναγνωρίζουν τη χρήση του συστήματος ARIS του ΕΔΕΤ, σε όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση των διατιθέμενων πόρων.

 • αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ΕΔΕΤ να δημοσιοποιήσει την περίληψη του έργου καθώς και τα τεχνικά αποτελέσματα απόδοσης των εφαρμογών στο σύστημα ARIS.

Υπολογιστικό σύστημα HPC – ARIS

Η υποδομή ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων, βασισμένα σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεδεμένα σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας. Αναλυτικά, η υποδομή αποτελείται από:

 • Μία νησίδα (thin nodes) βασισμένη στην πλατφόρμα IBM NeXtScale και σε επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680v2. Διαθέτει 426 υπολογιστικούς κόμβους και προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU cores).

 • Μια νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης

 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και

 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών Xeon Phi που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Η υποδομή ολοκληρώνεται με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Κατανομή Υπολογιστικών Πόρων (Core Hours)

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα διατεθούν συνολικά 41 εκατομμύρια core hours (ώρες χρήσης επεξεργαστικών πυρήνων) του ARIS. Πιο αναλυτικά, κάθε νησίδα μπορεί να διαθέσει τα εξής:

 • νησίδα κόμβων thin nodes: 30 εκατομμύρια core hours

 • νησίδα κόμβων fat node: 7 εκατομμύρια core hours

 • νησίδα κόμβων GPU: 3 εκατομμύρια core hours

 • νησίδα κόμβων Intel Xeon Phi: 1 εκατομμύριo core hours

Προτάσεις έργων, στις οποίες η πλειοψηφία των εργασιών απαιτούν λιγότερο από 2 thin κόμβους για την εκτέλεσή τους, θα βαθμολογηθούν χαμηλότερα με βάση το κριτήριο Κ2 για την «Aνάγκη Xρήσης» των υπέρ υπολογιστικών πόρων του ARIS.

Διαδικασία Υποβολής Πρότασης

Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://survey.grnet.gr/index.php?r=survey/index&sid=396972&lang=en&encode=

Για να ληφθεί υπόψη μία πρόταση πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα “Project Access Application form” και να υποβληθεί συμπληρωμένο το σχετικό αρχείο “Detailed Project Document”, όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες εντός της ηλεκτρονικής φόρμας.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα και ο υποβάλλων (ΚΕ) φέρει την ευθύνη ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτηση είναι αληθή.

Οι φόρμες – που είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν και να υποβληθούν – παρέχονται, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, και σε μορφή pdf ή doc.

Για βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη της αίτησης παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε πεδίο της παραπάνω φόρμας καθώς και τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Επιπλέον, η ομάδα πρόσβασης του ΕΔΕΤ είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε ερωτήσεις, στο email: hpc-access ΑΤ lists.grnet.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής (Παράταση μέχρι 29 Μαϊου 2017)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 19 Μαϊου 2017, στις 18:00. 29 Μαϊου 2017, στις 18:00

Διαδικασία αξιολόγησης – Προθεσμίες

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, κάθε πρόταση υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης 4 σταδίων.

 • Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας των απαντήσεων στην αίτηση καθώς και επιλεξιμότητας, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.
 • Στάδιο Β: Τεχνική Αξιολόγηση, με βάση το κριτήριο: Κ4 (εφαρμοσιμότητας) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης.
 • Στάδιο Γ: Επιστημονική Αξιολόγηση, με βάση τα κριτήρια: Κ1, Κ2, Κ3 όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης.
 • Στάδιο Δ: Ιεράρχηση, επιλογή προτάσεων και κατανομή πόρων.

Τα στάδια Α και Β διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 2 της παρούσας αντίστοιχα, το στάδιο Γ από την Επιτροπή Πρόσβασης σε συνεργασία με εξωτερικούς αξιολογητές, ενώ το στάδιο Δ από την Επιτροπή Πρόσβασης βάσει των αποτελεσμάτων των προηγούμενων σταδίων.

Το στάδιο Α έχει ως στόχο να διασφαλίσει την πληρότητα, ορθότητα και κατανόηση της αίτησης από την τεχνική επιτροπή καθώς και να ελέγξει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας όπως αυτά αποτυπώνονται στην παράγραφο 3 της παρούσης.

Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις, η Τεχνική Επιτροπή θα αποστείλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αντίστοιχο Κύριο Ερευνητή (ΚΕ). Οι απαντήσεις από τους ΚΕ πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά τη διαβίβαση του σχετικού αιτήματος από την Τεχνική Επιτροπή.

Στο στάδιο Β, που αφορά στην τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων, λαμβάνουν μέρος μόνο οι προτάσεις που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο Α. Εφόσον καλύπτεται το κριτήριο Κ4, δηλαδή οι τεχνικές απαιτήσεις του έργου μπορούν να καλυφθούν από το σύστημα ARIS σε ό,τι αφορά το υλικό και το λογισμικό του, τότε οι προτάσεις προχωράνε στο στάδιο Γ.

Το στάδιο Γ περιλαμβάνει την αξιολόγηση της κάθε πρότασης από έναν τουλάχιστον (κατά προτίμηση δύο) ομότιμο αξιολογητή ως προς τα κριτήρια Κ1, Κ2 και K3.

Οι αξιολογητές για κάθε πρόταση επιλέγονται από την Επιτροπή Πρόσβασης με βάση την ειδικότητά τους και την εμπειρία τους στον επιστημονικό τομέα της πρότασης. Η επιλογή των αξιολογητών γίνεται από μία λίστα καταχωρημένων αξιολογητών που διατηρεί η ΕΔΕΤ. Οι αξιολογητές αρχικά υπογράφουν συμφωνία σχετικά με την διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων και την εμπιστευτικότητα και στην συνέχεια τους γίνονται γνωστά τα ονόματα των ερευνητών που συμμετέχουν στην πρόταση που πρόκειται να αξιολογήσουν. Αφού δηλώσουν πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τότε και μόνον τότε λαμβάνουν το πλήρες πακέτο της πρότασης καθώς και την φόρμα αξιολόγησης.

Οι αξιολογητές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους αιτούντες διευκρινίσεις μέσω του ΕΔΕΤ. Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Οι αξιολογητές καλούνται να βαθμολογήσουν τα παρακάτω:

 1. Αυτοαξιολόγηση: Ποιο είναι το επίπεδο αυτοπεποίθησης του αξιολογητή για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης με βάση το γνωστικό του αντικείμενο, βαθμολογία: Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή.

Σε περίπτωση που ο αξιολογητής δηλώσει “Χαμηλή” βαθμολογία στο παραπάνω ερώτημα, τότε o αξιολογητής τίθεται αυτόματα εκτός διαδικασίας και δεν συνεχίζει περαιτέρω την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αξιολογητής αξιολογεί τις προτάσεις που του ανατίθενται, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Επιστημονική αριστεία με βάση το κριτήριο Κ1, βαθμολογία: Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3), Άριστη (4).

 2. Ανάγκη χρήσης με βάση το κριτήριο Κ2, βαθμολογία: Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3), Άριστη (4).

 3. Επάρκεια με βάση το κριτήριο Κ3, βαθμολογία: Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3), Άριστη (4).

 4. Συνολική ποιότητα της πρότασης με βάση όλα τα παραπάνω. βαθμολογία: Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3), Άριστη (4).

Για κάθε κριτήριο, ο αξιολογητής μπορεί κατά την κρίση του να προσθέσει κάποιο σχόλιο που θα διευκολύνει το έργο της Επιτροπής Πρόσβασης στην τελική κατανομή (Στάδιο Δ). Επιπλέον, ο αξιολογητής καλείται να εκτιμήσει τις απαιτήσεις των ερευνητών σε πόρους όπως αυτές αποτυπώνονται στην πρόταση και να υποδείξει:

α) τους πόρους που απαιτούνται για την πλήρη ικανοποίηση των στόχων του έργου και

β) τους ελάχιστους πόρους για την ικανοποιητική ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που η βαθμολογία στην συνολική “ποιότητα της πρότασης” είναι “Χαμηλή” από τον 1 ή και τους 2 αξιολογητές, τότε η πρόταση απορρίπτεται και δεν εισέρχεται στο στάδιο Δ της αξιολόγησης.

Κατά το στάδιο Δ, η Επιτροπή Πρόσβασης ιεραρχεί τις προτάσεις με βάση την βαθμολογία της κάθε πρότασης η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο αλγόριθμο:

Β = Sum(i=1..N)( (ΒΚ1_i + ΒΚ2_i + ΒΚ3_i + ΒΚ4_i) / N)

Η Επιτροπή Πρόσβασης, με βάση την εισήγηση των αξιολογητών σε σχέση με τους πόρους που απαιτούνται για την πλήρη ικανοποίηση των στόχων του έργου, καταλήγει για κάθε μια από τις προτάσεις στον τελικό αριθμό απαιτούμενων πόρων.

Στην συνέχεια υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός core hours που έχει αιτηθεί από όλες τις προτάσεις που έχουν τελικά ταξινομηθεί. Εάν ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνάει τους διαθέσιμους πόρους με βάση την κατανομή η οποία αναγράφεται στην παράγραφο 5, τότε όλες οι προτάσεις μπορούν να γίνουν δεκτές.

Εάν ο αριθμός ξεπερνάει τους διαθέσιμους πόρους, τότε η Επιτροπή Πρόσβασης δύναται να μειώσει τους πόρους που θα αποδοθούν σε συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τους προτεινόμενους – από τους αξιολογητές – ελάχιστους πόρους για την ικανοποιητική ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις.

Με βάση την ιεράρχηση των προτάσεων γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις μέχρι το σημείο εκείνο όπου το άθροισμα των απαιτούμενων πόρων δεν ξεπερνάει τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων πόρων.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ΚΕ των προτάσεων που θα επιλεγούν θα λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή τους στο σύστημα ARIS και την διαδικασία για την απόκτηση λογαριασμών χρηστών.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 12 Απριλίου 2017.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 19 Μαΐου 2017, στις 18:00. 29 Μαΐου 2017, στις 18:00.
Απόφαση Επιλογής Προτάσεων: Ιούλιος 2017 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο απόκρισης των αξιολογητών. )
Έναρξη Πρόσβασης στο Σύστημα: Ιούλιος 2017
Λήξη Πρόσβασης στο Σύστημα: 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατανομής.
Τελική αναφορά από τα επιτυχή έργα: Σεπτέμβριος 2018.

Επικοινωνία

Για τυχόν απορίες που σχετίζονται με τις αιτήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: hpc-access ΑΤ lists.grnet.gr

Άλλες ανοικτές προσκλήσεις

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει ανοιχτές προσκλήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της:
https://hpc.grnet.gr

Σχετικά

Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος GRNET HPC συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΔΕΤ Α.Ε.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNET S.A.) από το 1998 αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με όραμα την πρόοδο της Εκπαίδευσης και της Έρευνας στη χώρα & την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην Πανευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης.

H βασική υποδομή του εθνικού δικτύου καλύπτει όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό. Διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες.

To ΕΔΕΤ λειτουργεί το εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC) (κλάσης Tier-1 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών και εφαρμογών, παρέχοντας στους Έλληνες επιστήμονες την υπολογιστική υποδομή και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για την έρευνά τους, καθιστώντας δυνατή την εκτέλεση προσομοιώσεων μεγάλης κλίμακας.

To ΕΔΕΤ προσφέρει καινοτόμες νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες (Cloud Computing) υποστηρίζοντας τη γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε εικονικούς υπολογιστικούς πόρους. Διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastructure as a Service), με την ονομασία ~οkeanos. Επιπλέον, το ΕΔΕΤ είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός φορέας που διαθέτει υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους σε όλη την ευρωπαϊκή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της νέας υπηρεσίας ~okeanos-global.

Το ΕΔΕΤ συμβάλλει στην ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την ΕΕ, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση

www.grnet.gr, www.hpc.grnet.gr