Πιλοτική πρόσκληση προς επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα για προτάσεις έργων που αξιοποιούν πρόσβαση στο εθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS

Εισαγωγή

 Τον Ιούλιο του 2015 η ΕΔΕΤ Α.Ε. έθεσε σε λειτουργία το εθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (Advanced Research Information System) προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το σύστημα συνολικής ισχύος 179TFlop/s (τριάκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο) συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου (top500.org) και έβαλε την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη των συστημάτων υψηλών επιδόσεων. Το υπολογιστικό σύστημα ARIS έχει πλέον επεκταθεί και με συνολικά 444 TFlop/s θεωρητικής ισχύος, προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και υπολογιστικές αρχιτεκτονικές, όπως κόμβους CPUs, κόμβους GP/GPUS, κόμβους μεγάλης μνήμης, και κόμβους με συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi,   ικανοποιώντας ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Μέχρι σήμερα, στο σύστημα ARIS έχουν αποκτήσει πρόσβαση περισσότερα από 300 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στο πλαίσιο 157 έργων.
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. θέλοντας να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του υπερυπολογιστικού συστήματος, προσκαλεί Ελληνικές Επιχειρήσεις  – οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικές περιοχές που έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων – να καταθέσουν σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες που εδρεύουν σε Ελληνικό Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό ίδρυμα,  πρόταση  έργου για πρόσβαση και αξιοποίηση του συστήματος ARIS.

 Στόχοι και κριτήρια της πρόσκλησης

Η παρούσα πιλοτική πρόσκληση δίνει δικαίωμα πρόσβασης στο ισχυρό εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS σε ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε Ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο τη χρήση του για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης υπερ-υπολογιστικών υποδομών και εργαλείων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
Ο μέγιστος αριθμός έργων που θα επιλεγούν είναι 15 και η συνολική χρονική διάρκεια πρόσβασης στο σύστημα ARIS θα είναι 6 μήνες.
Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, η πρόσκληση θέτει τα παρακάτω κριτήρια επιλογής τα οποία πρέπει να πληρούν τα έργα που θα αποκτήσουν τελικά πρόσβαση στο σύστημα ARIS.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή μια πρότασης:

 • Τα έργα θα πρέπει να αφορούν ανοιχτή έρευνα η οποία μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσει σε αποτελέσματα με εμπορική εκμετάλλευση. Τα προαναφερόμενα θα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από την περιγραφή και ανάλυση της πρότασης
 • Τα τελικά αποτελέσματα του έργου να είναι εν δυνάμει δημοσιεύσιμα σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια (ανοιχτή έρευνα).
 • Οι τεχνικές απαιτήσεις της πρότασης, όπως αυτές αποτυπώνονται στην αίτηση, πρέπει να είναι συμβατές με τις τεχνικές δυνατότητες, το λογισμικό, την αρχιτεκτονική και την πολιτική υποβολής εργασιών του συστήματος ARIS (http://doc.aris.grnet.gr ). Τα ως άνω θα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από την περιγραφή και ανάλυση της πρότασης
 • Ο συνολικός υπολογιστικός χρόνος που θα απαιτηθεί ανά πρόταση δε δύναται να  ξεπερνά τις 400.000 core-hours.

Για τις προτάσεις που ικανοποιούν τα ως άνω κριτήρια, θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ο  βαθμός αναγκαιότητας χρήσης υπερ υπολογιστικών πόρων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα με μεγαλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης με βάση το λογισμικό αλλά και το μέγεθος  και το είδος του προβλήματος το οποίο τίθεται προς επίλυση στο σύστημα ARIS.

Επιλεξιμότητα

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις επί ποινή αποκλεισμού:

 • Η επιχείρηση πρέπει να εδρεύει ή να έχει παράρτημα στην Ελληνική Επικράτεια
 • Το έργο να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα που εδρεύει σε Ελληνικό Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό ίδρυμα.
 • Ο υπεύθυνος της ως άνω ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να οριστεί ως Κύριος Ερευνητής του έργου (Principal Investigator / KE).

Υπολογιστικό σύστημα HPC – ARIS

Το σύστημα ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων, βασισμένα σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεμένα σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας. Αναλυτικά, το σύστημα αποτελείται από:

 • Μία νησίδα (thin nodes) βασισμένη στην πλατφόρμα IBM NeXtScale και σε επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680v2. Διαθέτει 426 υπολογιστικούς κόμβους και προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες επεξεργασίας (CPU cores).
 • Μια νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης
 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και
 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών Xeon Phi που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM και ολοκληρώνεται με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Διαδικασία Υποβολής Πρότασης

Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://goo.gl/FDNJ9y
Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα και ο υποβάλλων (ΚΕ) φέρει την ευθύνη ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτηση είναι αληθή.
Η αίτηση παρέχεται και σε μορφή pdf προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων.
Για βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη της αίτησης, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε πεδίο της παραπάνω φόρμας καθώς και τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και ειδικότερα στις παραγράφους 2,3 και 7.
Επιπλέον, η ομάδα πρόσβασης του ΕΔΕΤ είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε ερωτήσεις, στο email: hpc-access@lists.grnet.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρατείνεται μέχρι τις 13 Μαρτίου 2017 στις 18:00

Διαδικασία αξιολόγησης – Προθεσμίες

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, κάθε πρόταση υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης 3 σταδίων.

 • Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3
 • Στάδιο Β: Τεχνική Αξιολόγηση, με βάση τους στόχους και τα κριτήρια της πρόσκλησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην παράγραφο 2 της παρούσης.
 • Στάδιο Γ: Ιεράρχηση και επιλογή προτάσεων.

Τα στάδια Α και Β διενεργούνται από την  Τεχνική Επιτροπή με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 2 της παρούσας αντίστοιχα, ενώ το στάδιο Γ από την Επιτροπή Πρόσβασης, βάσει των αποτελεσμάτων των 2 πρώτων σταδίων.
Το στάδιο Α, έχει ως στόχο να διασφαλίσει την πληρότητα, ορθότητα και κατανόηση της αίτησης από την τεχνική επιτροπή καθώς και να ελέγξει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμοτητας όπως αυτά αποτυπώνονται στην παράγραφο 3 της παρούσης.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις, η Τεχνική Επιτροπή θα αποστείλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αντίστοιχο  Κύριο Ερευνητή (ΚΕ). Οι απαντήσεις από τους ΚΕ πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά τη διαβίβαση του σχετικού αιτήματος από την Τεχνική Επιτροπή.
Στο στάδιο Β, που αφορά στην τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων, λαμβάνουν μέρος μόνο οι προτάσεις που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο Α.
Εφόσον ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσης, ακολουθεί η αξιολόγηση του βαθμού αναγκαιότητας χρήσης των υπερ-υπολογιστικών πόρων, σύμφωνα με την κρίση της Τεχνικής Επιτροπής, ως ακολούθως:

 1. «Υψηλή αναγκαιότητα», βαθμολογία 7-10
 2. «Μεσαία αναγκαιότητα», βαθμολογία 4-7
 3. «Χαμηλή αναγκαιότητα», βαθμολογία 0-4

Ο βαθμός αναγκαιότητας χρήσης των υπερ-υπολογιστικών συστημάτων είναι υψηλότερος για παράλληλες εφαρμογές υψηλής κλιμάκωσης, οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως:

 • Υποστήριξη μοντέλων παραλληλίας MPI, OpenMP, OpenACC και CUDA
 • Αρχιτεκτονική δικτύου
 • Μνήμη ανά υπολογιστικό πυρήνα
 • Παράλληλο σύστημα αρχείων
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Σύστημα διαχείρισης διεργασιών χρηστών

Η ως άνω αξιολόγηση θα ιεραρχήσει τις προτάσεις με βάση τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν.
Η Τεχνική Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της συντάσσοντας την «Έκθεση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Προτάσεων». Πρόκειται για μία αναλυτική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 2 πρώτων σταδίων αξιολόγησης και την αιτιολόγηση της βαθμολογίας που αποδόθηκε στο στάδιο Β, για κάθε υποβληθείσα πρόταση. Επιπλέον, η Τεχνική Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί – με την απαραίτητη τεκμηρίωση – τη μείωση του συνολικού υπολογιστικού χρόνου που θα αποδοθεί σε μία πρόταση, σύμφωνα με την κρίση της και με βάση την τεχνική περιγραφή των απαιτήσεων της πρότασης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην αίτηση.
Η «Έκθεση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Προτάσεων», θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης της Επιτροπής Πρόσβασης. Η Επιτροπή Πρόσβασης θα αναλύσει τις επιμέρους τεχνικές εκθέσεις ανά πρόταση και τη βαθμολογία της Τεχνικής Επιτροπής, με στόχο τη δημιουργία του τελικού πίνακα κατάταξης των προτάσεων και κατά συνέπεια την επιλογή εκείνων στις οποίες θα κατανεμηθούν πόροι στο σύστημα ARIS. Τέλος, δύναται να τροποποιήσει το συνολικό υπολογιστικό χρόνο που θα αποδοθεί σε κάθε πρόταση.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ΚΕ των προτάσεων που θα επιλεγούν, θα λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή τους στο σύστημα ARIS και τη διαδικασία για την απόκτηση λογαριασμών χρηστών.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2017
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Παρατείνεται μέχρι τις 13 Μαρτίου 2017 στις 18:00
Απόφαση Επιλογής Προτάσεων: μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017  (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο απόκρισης των αξιολογητών. )
Έναρξη Πρόσβασης στο Σύστημα: Μάρτιος / Απρίλιος  2017
Λήξη Πρόσβασης στο Σύστημα: 6 μήνες μετά την ημερομηνία κατανομής.
Τελική αναφορά από τα επιτυχή έργα: μέχρι 1 μήνα μετά την λήξη του έργου.

 Επικοινωνία

Για τυχόν απορίες που σχετίζονται με τις αιτήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: hpc-access@lists.grnet.gr

Άλλες ανοικτές προσκλήσεις

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει ανοιχτές προσκλήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της:
https://hpc.grnet.gr

Σχετικά

 
Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 

ΕΔΕΤ Α.Ε.

 
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNET S.A.) από το 1998 αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με όραμα την πρόοδο της Εκπαίδευσης και της Έρευνας στη χώρα & την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην Πανευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης.
 
H βασική υποδομή του εθνικού δικτύου καλύπτει όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό. Διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες.
 
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. λειτουργεί το εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC) (κλάσης Tier-1 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών και εφαρμογών, παρέχοντας στους Έλληνες επιστήμονες την υπολογιστική υποδομή και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για την έρευνά τους, καθιστώντας δυνατή την εκτέλεση προσομοιώσεων μεγάλης κλίμακας.
 
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. προσφέρει καινοτόμες νεφοϋπολογιστικές  υπηρεσίες (Cloud Computing) υποστηρίζοντας τη γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε εικονικούς υπολογιστικούς πόρους.  Διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastructure as a Service), με την ονομασία ~οkeanos. Επιπλέον,  η ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός φορέας που διαθέτει υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους σε όλη την ευρωπαϊκή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της νέας υπηρεσίας ~okeanos-global.
 
Η ΕΔΕΤ Α.Ε.  συμβάλλει στην ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την ΕΕ, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και  προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών.
 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση
www.grnet.gr hpc.grnet.gr