3η Προσκληση Υποβολης Προτασεων Εργων Παραγωγης

Εισαγωγή

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ανακοινώνει την τρίτη (3η)  «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής» για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (https://hpc.grnet.gr).
Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα. Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να αφορούν ανοιχτή έρευνα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου. Μέσω αυτής της πρόσκλησης, το ΕΔΕΤ καθιστά δυνατή την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα, ARIS, για όλους τους επιστήμονες που εργάζονται σε Ελληνικά ιδρύματα.

Η πρόσβαση θα παραχωρηθεί για περίοδο 12 μηνών, ξεκινώντας από την ημερομηνία αποδοχής του έργου.

Στόχοι και κριτήρια της πρόσκλησης

Η πρόσκληση για έργα παραγωγής έχει σκοπό να δώσει στους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δικαίωμα πρόσβασης στο ισχυρό εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων για πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους είναι:

 • Επιστημονική αριστεία: Η προτεινόμενη έρευνα θα πρέπει να αφορά σε εργαλεία και μεθοδολογίες κορυφαίας ποιότητας, σύμφωνα με τη διεθνώς αποδεκτή επιστημονική και τεχνολογική πρακτική, και να έχει δυναμική για σημαντικό αντίκτυπο στην ερευνητική κοινότητα ή/και στην κοινωνία.
 • Την ανάγκη χρήσης: Οι προτάσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν την ανάγκη χρήσης των υπερ-υπολογιστικών πόρων του συστήματος ARIS.
 • Επάρκεια: Η ωριμότητα και εμπειρία του κύριου ερευνητή (Principal Investigator) και της ομάδας του, στη χρήση υπέρ-υπολογιστικών συστημάτων, που θα εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου με επιτυχία.
 • Εφαρμοσιμότητα: Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου στο σύστημα ARIS, βάσει της τεχνικής αξιολόγησης και της διαθεσιμότητας πόρων.

Με βάση τα αιτήματα χρήσης και τη διαθεσιμότητα πόρων του συστήματος ARIS θα επιλεγεί περιορισμένος αριθμός προτάσεων.

Επιλεξιμότητα

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι επιστήμονες και ερευνητές που εργάζονται σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ως συνεργάτες στις προτάσεις μπορούν να είναι επιστήμονες συνδεδεμένοι με ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμευθούν για τη χρήση των πόρων που θα διατεθούν στο σύστημα, καθώς και για την παροχή αναφοράς στις εργασίες τους, με βάση τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα (βλ. παρακάτω). Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη χρήση του συστήματος ARIS του ΕΔΕΤ σε όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση των διατιθέμενων πόρων.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ΕΔΕΤ να δημοσιοποιήσει την περίληψη του έργου καθώς και τα τεχνικά αποτελέσματα απόδοσης των εφαρμογών στο σύστημα ARIS.

Υπολογιστικό σύστημα HPC – ARIS

Η υποδομή ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων βασισμένους σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεμένους σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 που προσφέρουν  πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας. Αναλυτικά η υποδομή αποτελείται από:

 

 • Μία νησίδα (thin nodes) βασισμένη στην πλατφόρμα IBM NeXtScale και σε επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680v2. Διαθέτει 426 υπολογιστικούς κόμβους και προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU cores).
 • Μια νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης
 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και
 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών Xeon Phi που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Η υποδομή ολοκληρώνεται με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Κατανομή Υπολογιστικών Πόρων (Core Hours)

Συνολικά 41 εκατομμύρια core hours (ώρες χρήσης επεξεργαστικών πυρήνων) του ARIS θα είναι διαθέσιμες για την πρόσκληση αυτή. Πιο αναλυτικά, κάθε νησίδα μπορεί να διαθέσει τα εξής:

 • νησίδα κόμβων thin nodes: 30 εκατομμύρια core hours
 • νησίδα κόμβων fat node: 7 εκατομμύρια core hours
 • νησίδα κόμβων GPU: 3 εκατομμύρια core hours
 • νησίδα κόμβων Intel Xeon Phi: 1 εκατομμύριo core hours

Προτάσεις έργων στις οποίες η πλειοψηφία των εργασιών, απαιτούν λιγότερο από 2 thin κόμβους για την εκτέλεσή τους, θα βαθμολογηθούν χαμηλότερα με βάση το κριτήριο για “Την ανάγκη χρήσης” των υπέρ υπολογιστικών πόρων του ARIS.

Ο αριθμός των αποδεκτών έργων θα εξαρτηθεί από την τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων και τη διαθεσιμότητα πόρων. Ανά έργο αναμένεται να εκχωρηθούν μέχρι 5 εκατομμύρια  core hours. Μεγαλύτερος αριθμός αιτούμενων core hours θα απαιτεί πιο αναλυτική και εξειδικευμένη αιτιολόγηση.

Διαδικασία Αίτησης

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://goo.gl/forms/acU170kPDtP2XQbE3
Όλα τα έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα, καθώς ενδέχεται να αξιολογηθούν από επιστήμονες στο εξωτερικό.
Η ηλεκτρονική φόρμα παρέχεται επίσης σε μορφή pdf (https://goo.gl/flBeF0) προς διευκόλυνση των αιτούντων.

Για να ληφθεί υπόψη μία πρόταση πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα “Project Access Application form” και να υποβληθεί συμπληρωμένο το σχετικό αρχείο “Detailed Project Document”, όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες εντός της ηλεκτρονικής φόρμας.

Για βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη της αίτησης παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που δίνονται σε κάθε πεδίο της παραπάνω φόρμας.

Η ομάδα πρόσβασης του ΕΔΕΤ είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε ερωτήσεις, στο email: hpc-access AT lists.grnet.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη  30 Νοεμβρίου 2016, στις 18:00.

Διαδικασία – Προθεσμίες

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων η Οργανωτική Επιτροπή θα επικυρώσει τις υποβολές. Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις, η Οργανωτική Επιτροπή θα αποστείλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αντίστοιχο υπεύθυνο ερευνητή. Οι απαντήσεις από τους ερευνητές πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά τη διαβίβαση της αίτησης για διευκρινίσεις.
Οι προτάσεις θα περάσουν από τεχνική αξιολόγηση ως προς την καταλληλότητα της εκτέλεσής στους στο υπολογιστικό σύστημα ARIS. Γενικά ως κατάλληλες εφαρμογές θεωρούνται οι παράλληλες εφαρμογές υψηλής κλιμάκωσης, οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος (μνήμη ανά υπολογιστικό πυρήνα, αποθηκευτικός χώρος κ.ο.κ).
Οι τεχνικά αποδεκτές προτάσεις θα υποβληθούν σε επιστημονική αξιολόγηση από «ομότιμους αξιολογητές» (peer review) που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα αξιολογητών του ΕΔΕΤ. Κάθε αίτηση θα εξεταστεί από τουλάχιστον έναν, και κατά προτίμηση δύο αξιολογητές. Οι αξιολογητές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους αιτούντες διευκρινίσεις μέσω του ΕΔΕΤ. Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι συστάσεις θα εκτιμηθούν από την Επιτροπή Πρόσβασης που αποτελείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΔΕΤ. Η Επιτροπή Πρόσβασης κάνει την ιεράρχηση των εφαρμογών βασιζόμενη στα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομότιμους (peer-review) και τα κριτήρια που ορίζονται στην ενότητα “Στόχοι και κριτήρια της πρόσκλησης” (βλ. παραπάνω) του παρόντος εγγράφου.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπεύθυνοι των προτάσεων που θα επιλεγούν θα λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή τους στο ARIS και τη διαδικασία για την απόκτηση λογαριασμών χρηστών.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 18 Οκτωβρίου 2016.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30 Νοεμβρίου  2016,  στις 18:00.

Απόφαση Επιλογής Προτάσεων: Ιανουάριος 2017 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο απόκρισης των αξιολογητών. )

Έναρξη Πρόσβασης στο Σύστημα: Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017

Λήξη Πρόσβασης στο Σύστημα: 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατανομής.

Τελική αναφορά από τα επιτυχή έργα: Απρίλιος – Μαϊος 2018.

Επικοινωνία

Για τυχόν απορίες που σχετίζονται με τις αιτήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: hpc-access AT lists.grnet.gr

Άλλες ανοικτές προσκλήσεις

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει ανοιχτές προσκλήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της:
https://hpc.grnet.gr

Σχετικά

Η εγκατάσταση προμήθεια και λειτουργία του συστήματος GRNET HPC συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΔΕΤ Α.Ε.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNET S.A.) από το 1998 αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με όραμα την πρόοδο της Εκπαίδευσης και της Έρευνας στη χώρα & την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην Πανευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης.
H βασική υποδομή του εθνικού δικτύου καλύπτει όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό. Διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες.

To ΕΔΕΤ λειτουργεί το εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC) (κλάσης Tier-1 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών και εφαρμογών, παρέχοντας στους Έλληνες επιστήμονες την υπολογιστική υποδομή και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για την έρευνά τους, καθιστώντας δυνατή την εκτέλεση προσομοιώσεων μεγάλης κλίμακας.

To ΕΔΕΤ προσφέρει καινοτόμες νεφοϋπολογιστικές  υπηρεσίες (Cloud Computing) υποστηρίζοντας τη γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε εικονικούς υπολογιστικούς πόρους.  Διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastructure as a Service), με την ονομασία ~οkeanos. Επιπλέον, το ΕΔΕΤ είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός φορέας που διαθέτει υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους σε όλη την ευρωπαϊκή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της νέας υπηρεσίας ~okeanos-global.

Το ΕΔΕΤ συμβάλλει στην ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την ΕΕ, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και  προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση

www.grnet.gr, www.hpc.grnet.gr