2η Προσκληση Υποβολης Προτασεων Εργων Παραγωγης

Εισαγωγή

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ανακοινώνει τη δεύτερη (2η)  «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής» για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (https://hpc.grnet.gr).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα. Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να αφορούν ανοιχτή έρευνα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου. Μέσω αυτής της πρόσκλησης, η ΕΔΕΤ Α.Ε. καθιστά δυνατή την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα, ARIS, για όλους τους επιστήμονες που εργάζονται σε Ελληνικά ιδρύματα.

Η πρόσβαση θα παραχωρηθεί για περίοδο 12 μηνών, ξεκινώντας από την ημερομηνία αποδοχής του έργου.

Στόχοι και κριτήρια της πρόσκλησης

Η πρόσκληση για έργα παραγωγής έχει σκοπό να δώσει στους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δικαίωμα πρόσβασης στο ισχυρό εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων για πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους θα είναι:

Επιστημονική αριστεία: Η προτεινόμενη έρευνα θα πρέπει να αφορά σε εργαλεία και μεθοδολογίες κορυφαίας ποιότητας, σύμφωνα με την διεθνώς αποδεκτή επιστημονική και τεχνολογική πρακτική, και να έχει δυναμική για σημαντικό αντίκτυπο στην ερευνητική κοινότητα ή/και στην κοινωνία.

Την ανάγκη χρήσης: Οι προτάσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν την ανάγκη χρήσης των υπερ-υπολογιστικών πόρων του συστήματος ARIS.

Επάρκεια: Η ωριμότητα και εμπειρία του κύριου ερευνητή (Principal Investigator) και της ομάδας του, στη χρήση υπέρ-υπολογιστικών συστημάτων, που θα εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου με επιτυχία.

Εφαρμοσιμότητα: Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου στο σύστημα ARIS, βάσει της τεχνικής αξιολόγησης και της διαθεσιμότητας πόρων.

Με βάση τα αιτήματα χρήσης και την διαθεσιμότητα πόρων του συστήματος ARIS θα επιλεγεί περιορισμένος αριθμός προτάσεων.

Επιλεξιμότητα

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι επιστήμονες και ερευνητές που εργάζονται σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ως συνεργάτες στις προτάσεις μπορούν να είναι επιστήμονες συνδεδεμένοι με ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμευθούν για τη χρήση των πόρων που θα διατεθούν στο σύστημα, καθώς και για την παροχή αναφοράς στις εργασίες τους, με βάση τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα (βλ. παρακάτω). Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη χρήση του συστήματος ARIS του ΕΔΕΤ σε όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση των διατιθέμενων πόρων.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ΕΔΕΤ να δημοσιοποιήσει την περίληψη του έργου καθώς και τα τεχνικά αποτελέσματα απόδοσης των εφαρμογών στο σύστημα ARIS.

Υπολογιστικό σύστημα HPC – ARIS

Το σύστημα ARIS βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της IBM, με επεξεργαστές της σειράς Intel ® Xeon ® E5-2680v2 processors, (Ivy Bridge),προσφέροντας υπολογιστική ισχύ η οποία φτάνει τα 180 TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Το σύστημα ARIS αποτελείται από 426 υπολογιστικούς κόμβους, με συνολικά 8520 πυρήνες επεξεργαστή (CPU cores), διασυνδεμένους μέσω ενός δικτύου Infiniband FDR. Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 1 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes) αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Το σύστημα συμπληρώνεται με το κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει την ανάπτυξη και εκτέλεση επιστημονικών εφαρμογών, παρέχοντας αρκετούς προ-εγκατεστημένους μεταγλωττιστές (compilers), επιστημονικές βιβλιοθήκες και συλλογές επιστημονικών εφαρμογών.

Κατανομή Υπολογιστικών Πόρων (Core Hours)

Συνολικά 30 εκατομμύρια core hours (ώρες χρήσης επεξεργαστικών πυρήνων) του ARIS θα είναι διαθέσιμες για την πρόσκληση αυτή.

Τα έργα αναμένεται να έχουν την εξής κλιμάκωση:

• Πολύ μεγάλα έργα: > 100 κόμβοι

• Μεγάλα έργα: > 50 κόμβοι

• Μεσαία έργα: > 12 κόμβοι

• Μικρά έργα: 4 – 12 κόμβοι

Προτάσεις έργων στις οποίες η πλειοψηφία των εργασιών, απαιτούν λιγότερο από 2 κόμβους για την εκτέλεσή τους, θα βαθμολογηθούν χαμηλότερα με βάση το κριτήριο για “Την ανάγκη χρήσης” των υπέρ υπολογιστικών πόρων του ARIS.

Ο αριθμός των αποδεκτών έργων θα εξαρτηθεί από την τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων και τη διαθεσιμότητα πόρων. Ανά έργο αναμένεται να εκχωρηθούν μέχρι 3 εκατομμύρια  core hours. Μεγαλύτερος αριθμός αιτούμενων core hours θα απαιτεί πιο αναλυτική και εξειδικευμένη αιτιολόγηση.

Διαδικασία Αίτησης

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://goo.gl/forms/Y9KDPU6WsB

Όλα τα έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα, καθώς ενδέχεται να αξιολογηθούν από επιστήμονες στο εξωτερικό.

Η ηλεκτρονική φόρμα παρέχεται επίσης σε μορφή pdf (ARIS_Project_Access_Application_Form) προς διευκόλυνση των αιτούντων.

Για να ληφθεί υπόψη μία πρόταση πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα “Project Access Application form”, και να υποβληθεί συμπληρωμένο το σχετικό αρχείο “Detailed Project Document” όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες εντός της ηλεκτρονικής φόρμας.

Για βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη της αίτησης παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που δίνονται σε κάθε πεδίο της παραπάνω φόρμας.

Η ομάδα πρόσβασης της ΕΔΕΤ θα είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε ερωτήσεις, στο email: hpc-access AT lists.grnet.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων θα είναι: Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, στις 18:00 CET

Διαδικασία – Προθεσμίες

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων η Οργανωτική Επιτροπή θα επικυρώσει τις υποβολές. Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις, η Οργανωτική Επιτροπή θα αποστείλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αντίστοιχο υπεύθυνο ερευνητή. Οι απαντήσεις από τους ερευνητές πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την διαβίβαση της αίτησης για διευκρινίσεις

Οι προτάσεις θα περάσουν από τεχνική αξιολόγηση, για να προσδιοριστεί η καταλληλόλητα της εκτέλεσής στους στο υπολογιστικό σύστημα ARIS. Γενικά ως κατάλληλες εφαρμογές θεωρούνται οι παράλληλες εφαρμογές υψηλής κλιμάκωσης οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος (μνήμη ανά υπολογιστικό πυρήνα, αποθηκευτικός χώρος κ.ο.κ).

Οι τεχνικώς αποδεκτές προτάσεις θα υποβληθούν σε επιστημονική αξιολόγηση από «ομότιμους αξιολογητές» (peer review) που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα αξιολογητών της ΕΔΕΤ. Κάθε αίτηση θα εξεταστεί από τουλάχιστον έναν και κατά προτίμηση δύο αξιολογητές. Οι αξιολογητές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους αιτούντες διευκρινίσεις μέσω του ΕΔΕΤ. Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να παρέχονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι συστάσεις θα εκτιμηθούν από την Επιτροπή Πρόσβασης που αποτελείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΔΕΤ. Η Επιτροπή Πρόσβασης, κάνει την ιεράρχηση των εφαρμογών βασιζόμενη στα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομότιμους (peer-review) και τα κριτήρια που ορίζονται στην ενότητα “Στόχοι και κριτήρια της πρόσκλησης” (βλ. παραπάνω) του παρόντος εγγράφου.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπεύθυνοι των προτάσεων που θα επιλεγούν θα λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή τους στο ARIS και τη διαδικασία για την απόκτηση λογαριασμών χρηστών.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 22 Φεβρουαρίου 2016.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 22 Μαρτίου 2016,  στις 18:00 CET.

Απόφαση Επιλογής Προτάσεων: Τέλος Μαΐου 2016 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο απόκρισης των αξιολογητών. )

Έναρξη Πρόσβασης στο Σύστημα: μετά τις  22 Απριλίου 2016

Λήξη Πρόσβασης στο Σύστημα: 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατανομής. Περίπου στο τέλος Απριλίου 2017

Τελική αναφορά από τα επιτυχή έργα: 30 Μαΐου 2017.

Επικοινωνία

Για τυχόν απορίες που σχετίζονται με τις αιτήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: hpc-access AT lists.grnet.gr

Άλλες ανοικτές προσκλήσεις

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει ανοιχτές προσκλήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της:

https://hpc.grnet.gr

Σχετικά

Η εγκατάσταση προμήθεια και λειτουργία του συστήματος GRNET HPC συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» / Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΔΕΤ Α.Ε.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας  κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές  επίπεδο και  αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας.

Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες. Μέσω του πανελλαδικού οπτικού δικτύου νέας γενιάς διασυνδέει περισσότερους από 150 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,  εξυπηρετώντας συνολικά περί τους 500.000 χρήστες.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. λειτουργεί το εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC) (κλάσης Tier-1 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών και εφαρμογών, παρέχοντας στους Έλληνες επιστήμονες την υπολογιστική υποδομή και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για την έρευνά τους, καθιστώντας δυνατή την εκτέλεση προσομοιώσεων μεγάλης κλίμακας.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. προσφέρει καινοτόμες νεφοϋπολογιστικές  υπηρεσίες (Cloud Computing) υποστηρίζοντας τη γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε εικονικούς υπολογιστικούς πόρους.  Διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service), με την ονομασία ~οkeanos. Περαιτέρω, η ΕΔΕΤ ΑΕ, είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός φορέας που διαθέτει υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους σε όλη την ευρωπαϊκή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της νέας υπηρεσίας ~okeanos-global.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. συμβάλλει στην ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την ΕΕ, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και  προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας

www.grnet.gr, www.hpc.grnet.gr